وکالت در امور احوال شخصیه

دعاوی خانواده، ارث و تنظیم وصیعت نامه و همچنین تنظیم اسناد مربوطه.


وکالت در امور بین المللی

طرح و پیگیری دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی در خارج از کشور.


وکالت در امور کیفری

اقامه شکایات کیفری و پاسخگویی در قبال شکایتهای کیفری در تمام جرایم.


وکالت در امور حقوقی

ما با سابقه درخشان برای حل مشکلات حقوقی شما در کنار شما خواهیم بود.

Top